عکس های جدید خبری

مشاهده اولین یگان عملیات ویژه زنان در دنیا

سربازان زن ارتش نروژ در حال تمرین برای تشکیل اولین یگان عملیات ویژه دنیا هستند که تمامی اعضای آنان را زنان تشکیل می دهند.

دانلود اولین یگان عملیات ویژه زنان در دنیا – مشاهده اولین یگان عملیات ویژه زنان در دنیا – دیدن اولین یگان عملیات ویژه زنان در دنیا

منبع

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -