عکس های جدید خبری

مشاهده ساماندهی کارتن خوابها در زمستان

همه ساله با شروع فصل زمستان، ساماندهی افراد کارتن خواب و معتادان با همکاری نهادهایی همچون سازمان بهزیستی، شهرداری و نیروی انتظامی انجام می شود و کارتن خواب ها به مدد سراهای اجتماعی منتقل می شوند.

دانلود ساماندهی کارتن خوابها در زمستان – مشاهده ساماندهی کارتن خوابها در زمستان – دیدن ساماندهی کارتن خوابها در زمستان

منبع

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -